Algemene voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden klik u op de blauwe titel 

Algemene Voorwaarden Cura thuiszorg Persoonsalarmering

Artikel 1: Definities

1. Cura Thuiszorg Persoonsalarmering: Systeem waarbij de abonnee direct hulp in kan roepen als dat nodig is.

2. Abonnee: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf, en diensten afneemt van of via Cura thuiszorg persoonsalarmering.

3. Dienstenpakket: het pakket bestaande uit personenalarmering met aanverwante artikelen en/of diensten welke geleverd door Cura thuiszorg persoonsalarmering.

4. Dienstverlener: de (rechts)persoon met wie Cura thuiszorg persoonsalarmering een overeenkomst heeft voor het leveren van diensten aan Abonnee en Opdrachtgever.

5. Contactpersonen: door Abonnee aangewezen personen die op de hoogte wordt gebracht wanneer een alarmoproep plaats vindt.

6. Draadloze hals-/polszender: een draadloze zender met drukknop die Abonnee met zich mee kan dragen en waarmee het Alarmapparaat op afstand geactiveerd kan worden.

7. Apparatuur: Alarmapparaat bestaande uit een telefoon met hals en pols zender en een sleutelkluisje.

8. Gezinsleden: de partner van Abonnee (d.w.z. degene met wie deze is gehuwd of duurzaam samenwoont als levensgezel(lin) blijkens het bevolkingsregister) en zijn/haar inwonende kinderen.

9. Huisgenoten: personen, woonachtig op hetzelfde adres als Abonnee.

10. Personenalarmering: het systeem dat voorziet in het oproepen van hulp ingeval van een noodgeval.

11. Sleutelkluis: de kluis waarin de huissleutel van de voordeur is opgeborgen waardoor de medewerker van Cura thuiszorg de woning van de abonnee kan betreden.

12. Alarmapparaat: het telefoontoestel waarmee Abonnee een spreek-/luisterverbinding kan opbouwen met de medewerker van Cura thuiszorg.

13. Opdrachtgever: wordt bedoeld de Abonnee.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening in het kader van het Dienstenpakket.

 

Artikel 3: Aanvang contract, betaling en abonnementsgeld

1. Het contract start per de datum waarop het Alarmapparaat is aangesloten.

2. Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso rond de eerste van iedere maand. Betaling vindt plaats over de afgelopen kalendermaand.

3. De hoogte van het verschuldigde abonnementsgeld wordt bij aanvang vastgesteld en kan gedurende de loop van het contract worden gewijzigd. Prijswijzigingen worden vooraf schriftelijk gemeld aan de Abonnee dan wel opdrachtgever.

4. De eerste drie maanden van het abonnement kan er niet worden opgezegd.

5. Abonnee dan wel Opdrachtgever verleent machtiging voor automatische incasso van de abonnementsgelden en de kosten voor de uitvoering van de opdrachten.

 

Artikel 4: Garantie

1. De garantie zoals die geldt en is omschreven in een bij een geleverd artikel behorend certificaat of ander geschrift is van kracht indien en zodra aan de eventuele voorwaarden daarvoor is voldaan. Als niet anders is bepaald, gaat de garantie in op de dag van levering.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. Abonnee dan wel Opdrachtgever die gebruik maakt van de Apparatuur dient te beschikken over een goed functionerende vaste telefoonlijn. Cura thuiszorg persoonsalarmering is niet aansprakelijk voor onderbrekingen en/of storingen ten gevolge van een niet goed functionerende telefoonlijn van Abonnee dan wel Opdrachtgever, ten gevolge van een niet goed functioneren van het nationaal telefoonnetwerk of ten gevolge van een blokkering van telefoonlijnen buiten haar schuld of buiten de schuld van derden die Werkzaamheden voor Cura thuiszorg persoonsalarmering verrichten.

2. Tekortkomingen aan Apparatuur die ontstaan, worden door Cura thuiszorg persoonsalarmering kosteloos opgelost, tenzij sprake is van omstandigheden zoals vermeld onder artikel 8.1 a t/m d.

3. Cura thuiszorg persoonsalarmering is nimmer aansprakelijk voor de werking van signaalgevers welke werkzaam zijn op batterijen. Cura thuiszorg persoonsalarmering adviseert deze 1 maal per 2 maanden te testen door hiermee een alarm te maken.

4. Abonnee dan wel Opdrachtgever verleent hierbij goedkeuring aan Cura thuiszorg persoonsalarmering en/of aan derden die werkzaamheden voor Opdrachtnemer uitvoeren om zich, na deugdelijke legitimatie, toegang te verschaffen tot het huis van Abonnee dan wel Opdrachtgever. De schade aan de woning van Abonnee dan wel Opdrachtgever die voortvloeit uit de redelijke toepassing van de alarmopvolging komt voor rekening van Abonnee dan wel Opdrachtgever.

5. Abonnee dan wel Opdrachtgever garandeert dat hij/zij minimaal één Contactpersoon opgeeft, die bij ernstige calamiteiten gewaarschuwd kan worden. Zodra er wijzigingen optreden in de gegevens van de contactpersoon, dient Abonnee dan wel Opdrachtgever dit onmiddellijk door te geven aan Cura thuiszorg persoonsalarmering.

 

Artikel 6: Service responstijden storing Apparatuur

1. Dienstverlener volgt een storing uiterlijk op de volgende werkdag waarop het is gemeld op. In het geval van een urgente storing wordt deze ook in het weekend opgelost.

2. Dienstverlener bepaalt in overleg met Abonnee wat een urgente storing is.

3. Indien Cura thuiszorg persoonsalarmering niet aan artikel 6.1 kan voldoen is hij slechts aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade voor Abonnee voor zover het te wijten is aan zijn schuld of voor zover dit krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Artikel 7: Huur van Apparatuur

1. De in de woning van Abonnee dan wel Opdrachtgever geïnstalleerde Apparatuur blijft eigendom van Cura thuiszorg persoonsalarmering. Cura thuiszorg persoonsalarmering is verantwoordelijk voor de Apparatuur vanaf moment van aansluiting, met uitzondering van de situaties vermeld zoals in artikel 8.1 onder a t/m d.

2. Cura thuiszorg persoonsalarmering houd zich het recht voor ten allen tijden toegang te krijgen van de Abonnee dan wel de Opdrachtgever tot de apparatuur van Cura thuiszorg persoonsalarmering.

 

Artikel 8: Garantie van Apparatuur

1. Cura thuiszorg persoonsalarmering draagt de verantwoordelijkheid om werkende apparatuur bij de Abonnee dan wel Opdrachtgever aan te bieden. Cura thuiszorg persoonsalarmering zorgt voor kosteloze reparatie en/of vervanging tenzij:

a. Reparatiewerkzaamheden aan niet door Cura thuiszorg persoonsalarmering of onder haar verantwoordelijkheid geïnstalleerde Apparatuur.

b. Beschadiging of gedeeltelijke vernieling van de Apparatuur door molest, inbraak, beschadiging of vernieling van het pand dan wel de ruimte waarin de Apparatuur zich bevindt en andere oorzaken waaraan menselijk handelen of nalaten door anderen dan Cura thuiszorg persoonsalarmering en haar personeel ten grondslag ligt.

c. Van buiten komend onheil zoals brand, overstroming, lekkages, storm, blikseminslag, aardbeving, fluctuaties in de netspanning enz.

d. Reparatiewerkzaamheden noodzakelijk als gevolg van werkzaamheden uitgevoerd door derden, zonder toestemming van Cura thuiszorg persoonsalarmering

2. In alle overige gevallen van storing binnen de fabrieksgarantietermijn kan Abonnee dan wel Opdrachtgever een melding maken aan Cura thuiszorg persoonsalarmering om de storing of het gebrek kosteloos te laten verhelpen door Cura thuiszorg persoonsalarmering.

 

Artikel 9: Overige Bepalingen

1. Abonnee dan wel Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die nodig zijn voor een adequate afhandeling van de alarmoproep, die nodig zijn voor een adequate afhandeling van een alarmmelding.

2. Abonnee dan wel Opdrachtgever dient in beginsel de door Cura thuiszorg persoonsalarmering gemaakte onkosten te vergoeden voor zover deze niet in de tarieven, als vermeld in de informatie set, zijn inbegrepen.

3. Cura thuiszorg persoonsalarmering kan haar verplichtingen jegens Abonnee dan wel Opdrachtgever opschorten en/of beëindigen indien:

a. Abonnee dan wel Opdrachtgever als gevolg van zijn/haar fysieke of geestelijke gesteldheid zodanig gebruik maakt van zijn/haar bevoegdheid tot het doen van oproepen via de Apparatuur, dat van Cura thuiszorg persoonsalarmering redelijkerwijze niet verwacht kan worden de Werkzaamheden aan Abonnee dan wel Opdrachtgever ingevolge de overeenkomst met Abonnee dan wel Opdrachtgever voort te zetten;

b. Abonnee dan wel Opdrachtgever die gebruik maakt van de Apparatuur en langer dan een maand niet (meer) beschikt over een goed functionerende vaste telefoonlijn.

c. Ingebreken blijven van Abonnee dan wel Opdrachtgever, na een maand, inzake het voldoen van het abonnement.

d. Ingeval van beschadiging en/of ernstige bevuiling van door Cura thuiszorg persoonsalarmering teruggenomen Apparatuur zullen de kosten voor herstel en/of schoonmaak hiervan worden doorberekend aan Abonnee dan wel Opdrachtgever.

e. Ingeval van verlies of verdwijning van handzender of alarmapparaat zullen de kosten voorvernieuwing hiervan in rekening worden gebracht bij Abonnee.

 

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

1. Persoonsgegevens van Abonnee dan wel Opdrachtgever worden opgenomen in een persoonsregistratie waarvan Cura thuiszorg persoonsalarmering houder is.

2. Cura thuiszorg persoonsalarmering zal uitsluitend in het kader van de uitvoering van de dienstverlening uit hoofde van de overeenkomst persoonlijke gegevens van Abonnee dan wel Opdrachtgever aan Dienstverlener verstrekken.

3. Cura thuiszorg persoonsalarmering zegt toe dat zij in het gebruik van de persoonlijke gegevens van Abonnee dan wel Opdrachtgever voor het overige strikte geheimhouding zal betrachten en dit tevens van Dienstverlener zal verlangen.

 

Artikel 11: Opzegging

1. Cura thuiszorg persoonsalarmering is bevoegd haar Werkzaamheden voor een Abonnee dan wel Opdrachtgever ingevolge de overeenkomst met Abonnee dan wel Opdrachtgever op te schorten indien Abonnee dan wel Opdrachtgever in gebreke blijft om een Dienstverlener die een dienst voor haar heeft verricht te betalen.

2. De overeenkomst inzake het Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

3. Opzegging kan te allen tijde. Wanneer voor de 15e van de maand wordt opgezegd, wordt incassering van het abonnementsgeld beëindigd per de 1ste van de volgende maand.

4. Wanneer abonnee of Cura thuiszorg persoonsalarmering de overeenkomst inzake het abonnement wenst op te zeggen dient dit schriftelijk, met daartoe bedoeld formulier te geschieden.

5. In het geval van beëindiging door het in gebreke zijn van de Abonnee dan wel opdrachtgever, heeft Cura thuiszorg persoonsalarmering het recht om apparatuur weg te halen, de dienstverlening te staken en alle kosten voortvloeiend hieruit te verhalen op de Abonnee dan wel Opdrachtgever.

 

Artikel 12: Overdracht rechten en verplichtingen

1. Abonnees dan wel Opdrachtgevers zijn niet bevoegd rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij Cura thuiszorg persoonsalarmering daar expliciet toestemming voor geeft.

 

Artikel 13: Wijziging algemene voorwaarden

1. Cura thuiszorg persoonsalarmering kan deze voorwaarden jaarlijks aanpassen. Indien dit het geval is wordt Abonnee dan wel Opdrachtgever hierover schriftelijk geïnformeerd door Cura thuiszorg persoonsalarmering.

 

Artikel 14: Klachtenprocedure

1. Indien Abonnee niet tevreden is over de werkzaamheden, kan de abonnee een klacht indienen bij Cura thuiszorg persoonsalarmering. De klacht wordt volgens de klachtenprocedure van Cura thuiszorg persoonsalarmering in behandeling genomen.

 • Visie van Cura Thuiszorg
  Visie van Cura Thuiszorg
  Cura is Latijns voor verzorging en verpleging, wat onze werkzaamheden omschrijft. Wij bieden ondersteuning in de zelfzorg en mantelzorg, waar de zorgvrager een actieve rol in heeft. Wij zijn een kleinschalige professionele organisatie op het gebied…
  Lees meer...
 • Onze zorg
  Onze zorg
  Cura kenmerkt zich als een kleinschalige, klantgerichte, Wlz-erkende organisatie. Waar Royal Care aanvullende diensten als huishoudelijk werk, langdurige zorg en terminale zorg aanbiedt, concentreren wij ons op de thuiszorg. Tevens biedt Cura ondersteuning op het gebied van: -…
  Lees meer...
 • Kwaliteit van zorg
  Kwaliteit van zorg
  Cura levert zorg op maat. We voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, zijn HKZ-gecertificeerd en hechten veel waarde aan de privacy van onze cliënten. Indien er klachten zijn, worden deze met aandacht behandeld. Onder de koepel…
  Lees meer...
 • Klanttevredenheid
  Klanttevredenheid
  Wij hechten waarde aan de ervaringen van onze cliënten en zorgverleners. Indien zij ideeën hebben over hoe onze zorgdienst te verbeteren, staan wij daarvoor open. Via onder andere het tweejaarlijke klanttevredenheidsonderzoek monitoren wij de tevredenheid…
  Lees meer...